Všeobecné obchodné podmienky

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Poskytovateľom právnych služieb prostredníctvom internetového portálu www.registraciakuv.sk (ďalej aj len „internetový portál“) je Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o., sídlo: Mierová 202, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 257 563, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 103782/B, DIČ: 2120064078 (ďalej len ako „Poskytovateľ služieb“ alebo len ako „Poskytovateľ“), ktorá je zároveň aj prevádzkovateľom internetového portálu.
  2. Objednávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky alebo inak objednala služby na internetovom portáli www.registraciakuv.sk (ďalej len ako „Objednávateľ“).
  3. Orgánom dozoru a dohľadu je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava.
  4. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sú právne vzťahy medzi Poskytovateľom služieb a Objednávateľom a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej elektronickými prostriedkami na diaľku, predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi objednanú službu a záväzok Objednávateľa zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len „Cena“) riadne a včas.
 2. UZATVORENIE ZMLUVY
  1. Zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie Zmluvy Objednávateľa Poskytovateľom vo forme Objednávateľom vyplneného a odoslaného formulára na internetovom portáli (ďalej len "Objednávka") a záväzným akceptovaním Objednávky Poskytovateľom, ktorým je e-mailové potvrdenie o akceptovaní Objednávky po predchádzajúcom prijatí Objednávky Poskytovateľom a úhrade Ceny Objednávateľom označené ako "Potvrdenie objednávky". Bez úhrady Ceny zo strany Objednávateľa sa Poskytovateľ nezačne poskytnutím Služby Objednávateľovi zaoberať.
 3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
  1. Obsahom služieb, ktoré Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi sú právne služby súvisiace so zápisom konečného užívateľa/ užívateľov výhod (ďalej len „KUV“) do obchodného registra príslušného okresného súdu (ďalej len „ORSR“) podľa údajov, ktoré zadá Objednávateľ na internetovom portáli, pričom Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zápis nesprávnych príp. nepravdivých údajov, pokiaľ tieto Objednávateľ uviedol v Objednávke.
 4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Výska Ceny je 29€. Cena je uvedená a účtovaná vrátane DPH.
  2. Objednávateľ si môže vybrať jeden z nasledovných spôsobov platby:
   1. platba bankovým prevodom,
   2. platba online platobnou kartou cez platobnú bránu „ČSOB WebPay“.
  3. Zmluva o poskytnutí služieb sa v zmysle bodu 3.1 VOP sa uzatvára po úhrade Ceny Objednávateľom. Cena sa považuje za uhradenú jej pripísaním na bankový účet Poskytovateľa. Objednávateľovi bude po uhradení Ceny zaslaná faktúra elektronickou poštou.
 5. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi službu riadne a včas pri zachovaní odbornej starostlivosti.
  2. Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu za službu riadne a včas.
  3. Objednávateľ je povinný oboznámiť sa s týmito VOP.
  4. Objednaním služby a zaplatením Ceny Objednávateľ potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a že s nimi bezvýhradne súhlasí.
  5. Pre riadne poskytnutie služby Poskytovateľom je Objednávateľ povinný poskytnúť Poskytovateľovi nasledovné údaje, dokumenty a informácie, bez ktorých nie je možné vykonať zápis KUV do ORSR:
   • Poskytnúť nasledovné údaje: údaje spoločnosti (Obchodné meno, IČO, sídlo), osobné údaje o zapisovaných KUV (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (iného pobytu), rodné číslo (ak bolo pridelené), dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené), štátna príslušnosť), doklad totožnosti a číslo dokladu totožnosti)
   • Poskytnúť splnomocnenie na zápis KUV do ORSR.
 6. DODACIE PODMIENKY
  1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Službu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia Ceny. Služba sa považuje za poskytnutú po tom ako bol podaný návrh na zápis KUV Objednávateľa do ORSR, o čom bude Objednávateľ informovaný e-mailovou správou.
 7. TRVANIE ZMLUVY
  1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto VOP, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 8. REKLAMÁCIA
  1. Objednávateľ je oprávnený reklamovať poskytnutú službu zaslaním písomnej reklamácie na adresu Poskytovateľa alebo elektronicky na reklamacie@registraciakuv.sk.
  2. Ak sa Objednávateľ rozhodne reklamovať poskytnutú službu, môže tak urobiť zaslaním jednoznačne formulovaného prejavu vôle, z ktorého bude zrejmé, že chce poskytnutú službu reklamovať. V reklamácii je potrebné, aby Objednávateľ podrobne špecifikoval z akého dôvodu uplatňuje reklamáciu a rovnako aj aké právo vyplývajúce z § 622 alebo § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje.
  3. Na základe rozhodnutia Objednávateľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je Poskytovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.
  4. Reklamácia nebude uznaná v prípade, ak bola služba poskytnutá bez vád.
  5. O vybavení reklamácie bude Klient informovaný buď poštou alebo e-mailom.
  6. Reklamačné konanie v zmysle týchto VOP sa riadi zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Občianskym zákonníkom.
 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Osobné údaje o dotknutých osobách Poskytovateľ spracúva v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovom portáli v deň odoslania Objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP.
  3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o., sídlo: Mierová 202, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 257 563, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 103782/B, DIČ: 2120064078, č. zápisu v SAK: 6832.
  4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2019

Fakturačné údaje

RENT SPACE SK, s.r.o.
Dvorčianska 74
949 05 Nitra
IČO: 51977141
DIČ: 2120850468
IČ-DPH: SK2120850468

Kontakty

+421 (0) 232335077
+421 (0) 373218877
+421 (0) 553217077
info@registraciakuv.sk

KUV © 2019 | Všetky práva vyhradené