Tiež si
neviete rady?

Nevadí. Na to sme tu my.

Zápis konečného užívateľa výhod do OR
vykonáva Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.
  • Rýchlo
  • Jednoducho
  • Pohodlne

S nami to vyriešite do 10 minút

Iba za 29€

vrátane DPH

Potvrďte spoločnosť, ktorej sa má zápis KUV týkať

Údaje pre kontaktnú osobu

Tieto údaje nie sú povinné

Info o KUV

Kto je konečný užívateľ výhod?
Konečným užívateľom výhod je vždy fyzická osoba. Označuje sa ňou osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod a má z toho osobný prospech.
Konečného užívateľa výhod presne definuje Zákon. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Štandardne sa dané osoby nachádzajú vo verejnom obchodnom registri pri jednotlivých spoločnostiach, avšak existujú rôzne výnimky (akciová spoločnosť, tichý spoločník, rôzne iné formy súvisiacich dohôd,...).
Pri každej spoločnosti musí byť uvedená minimálne jedna fyzická osoba, ktorá je určená ako konečný užívateľ výhod, avšak tých osôb môže byť samozrejme aj viac.
Ktorý subjekt má povinnosť zapísať svojho konečného užívateľa výhod do obchodného registra?
Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra má každá právnická osoba (s.r.o., a.s., j.s.a., k.s., v.o.s., družstvo atď.), ktorá je zapísaná alebo sa bude zapisovať do obchodného registra.
V prípade, ak sa návrh na prvozápis do obchodného registra podáva po 1.11.2018, údaje o konečnom užívateľovi výhod sa povinne vypĺňajú pri podaní návrhu na zápis.
Pričom všetky právnické osoby vzniknuté pred dátumom 1.11.2018, musia údaje o konečnom užívateľovi výhod doplniť do obchodného registra dodatočne, najneskôr do 31.12.2019.
Výnimkou sú právnické osoby určené zákonom, ktoré zapisovať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra nemusia, a to: emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, subjekty verejnej správy a subjekty, ktoré sú zapísane v registri partnerov verejného sektora.
Kto je vo firme zodpovedný za zápis konečného užívateľa výhod?
Zápis konečného užívateľa výhod je povinná zabezpečiť fyzická osoba, ktorá je v mene právnickej osoby oprávnená konať, teda člen štatutárneho orgánu (napríklad v prípade s.r.o. je ním konateľ).
Aký je termín zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra?
V prípade subjektov, ktoré vznikli po 1.11.2018, tieto majú konečného užívateľa výhod zapísaného a nemusia konečného užívateľa výhod zapisovať opätovne.
V prípade existujúcich subjektov, zapísané v obchodnom registri pred dátumom 1.11.2018, je lehota na zápis konečného užívateľa výhod stanovená do 31.12.2019. Zápis je teda možné uskutočniť v ľubovoľnom termíne od 1.11.2018, najneskôr však do 31.12.2019.
Predĺži sa lehota na zapísanie konečného užívateľa výhod?
Lehota do 31.12.2019 je konečná a zo strany podnikateľského subjektu neexistuje žiadna relevantná možnosť uspieť so žiadosťou o predĺženie tohto termínu. K zmene termínu by mohlo prísť jedine novelou zákona, avšak vzhľadom na komplikovanosť súvisiacich nadväzností na legislatívne procesy nie je možné z nášho pohľadu takýto krok reálne očakávať.
Lehota zápisu konečného užívateľa výhod do 31.12.2019 je aktuálne konečná a finálne platná.
Aká je sankcia v prípade nezapísania konečného užívateľa výhod?
Ak do 31.12.2019 nebude podaný návrh na zápis konečného užívateľa výhod, prípadne uvediete nepravdivé údaje nezodpovedajúce skutočnému stavu, môže príslušný súd uložiť fyzickej osobe oprávnenej konať v mene právnickej osoby pokutu až do výšky 3310 eur.
Pokuta nebude uložená právnickej osobe, ale fyzickej osobe konajúcej v mene subjektu.
Podľa ktorého zákona sa riadi zápis konečného užívateľa výhod?
Ide najmä o zákon č. 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Aké údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú do registra?
Zapisované údaje o konečnom užívateľovi výhod sú:
- Titul, meno, priezvisko
- Rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené
- Adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu
- Štátna príslušnosť
- Druh a číslo dokladu totožnosti
- Údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.
Kde budú zverejnené údaje o konečnom užívateľovi výhod a kto k ním bude mať prístup?
Údaje o konečnom užívateľovi výhod sú neverejným zoznamom. Tieto údaje nie sú verejne dostupné a v obchodnom registri sa v žiadnej forme uvádzať nebudú. Informácie o konečnom užívateľovi výhod nebude možné získať z výpisu z obchodného registra, a to ani v papierovej ani v elektronickej (on-line) podobe.
Avšak niektoré štátom určené osoby, budú mať k údajom prístup na základe zákona. Sú nimi najmä orgány verejnej moci a osoby, ktoré preukážu legitímny záujem, teda napríklad finančná polícia, ministerstvo financií, NBS, NBÚ, súdy, správcovia daní, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie orgány podľa osobitných predpisov.
Je potrebné údaje o konečnom užívateľovi pravidelne verifikovať a aktualizovať?
Údaje o konečnom užívateľovi výhod nie je potrebné pravidelne verifikovať.
Zmenené údaje konečného užívateľa výhod je potrebné bezodkladne aktualizovať a zapísať do registra pri akejkoľvek zmene týkajúcej sa konečného užívateľa výhod.
Povinnosťou subjektu je mať údaje o konečnom užívateľovi výhod vždy aktuálne, pravdivé, skutočné a presné.

Fakturačné údaje

RENT SPACE SK, s.r.o.
Dvorčianska 74
949 05 Nitra
IČO: 51977141
DIČ: 2120850468
IČ-DPH: SK2120850468

Kontakty

+421 (0) 232335077
+421 (0) 373218877
+421 (0) 553217077
info@registraciakuv.sk

KUV © 2019 | Všetky práva vyhradené